logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Komunikat ws. rozliczania podania immunoglobuliny Anty-rhd pacjentce Rhd-ujemnej w roku 2024

2024-06-04

   

Przypominamy, że zasady finansowania leków określa przede wszystkim ustawa refundacyjna [1]. Art. 9 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że świadczeniodawca w celu realizacji świadczeń gwarantowanych jest obowiązany nabywać leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu.
Natomiast art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że ustala się urzędową marżę hurtową w wysokości 6% ceny zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego (…).

Ustala się, że koszt immunoglobuliny (w przypadku nabycia produktu leczniczego z hurtowni farmaceutycznej) może zostać rozliczony w wysokości nie wyższej niż urzędowa cena zbytu, określona w obwieszczeniu [2], powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa.

A.     Koszt leku (immunoglobuliny nabytej przez świadczeniodawcę z hurtowni farmaceutycznej) powinien zostać rozliczony w kwocie nie wyższej niż kwota w wysokości obliczonej przez dodanie urzędowej marży hurtowej (6% ceny zbytu netto leku) do urzędowej ceny zbytu, określonej w obwieszczeniu [2] np.
324 zł + 18 zł (6% z ceny zbytu netto czyli z 300 zł) = 342 zł (dla dawki 300 mcg).

B.    W przypadku zakupu leku w aptece, koszt immunoglobuliny może zostać rozliczony w wysokości nie wyższej niż urzędowa cena zbytu, określona w obwieszczeniu [2],
tj. aktualnie 324 zł (dla dawki 300 mcg).

Podstawa prawna
[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 826 z późn. zm.).
[2] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, dla których ustalono cenę zbytu netto (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2024 r. poz. 18).

Tomasz Strożak
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  .