logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od października 2022 roku do grudnia 2022 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2023-01-23

   

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od października 2022 roku do grudnia 2022 roku w ramach realizowanej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)/ kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS) stwierdzono świadczeniobiorców wskazanych do zapłaty, a po weryfikacji z bazą zgonów oznaczonych statusem 1037 deklaracja odrzucona – zgon.


Wobec powyższego DOW NFZ wzywa Państwa do:

  • dokonania importu plików Z_WDP oraz R_UMX za wskazane miesiące rozliczeniowe,
  • zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych wraz z fakturą/rachunkiem korektą na konto BGK O. we Wrocławiu 49113010330018796937200001 w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Korekty należy wykonać dla każdego wymaganego okresu sprawozdawczego tworząc odrębne dokumenty rozliczeniowe.

W przypadku niezachowania wyżej określonego terminu, dokonamy potrącenia nienależnie przekazanych środków z należności przysługującej Świadczeniodawcy1.


Podstawa prawna
1 § 28 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2022r., poz. 787 z późn. zm.


W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 71/79 79 425, 426, 433.


Katarzyna Popek
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  .