logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNE - rozliczanie "3% wartości świadczeń" (w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ "COVID-19")

2020-07-17

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ Prezesa NFZ z 8 lipca 2020 roku zmieniającym zarządzenie nr 32/2020 z 8 marca 2020 roku w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – do końca lipca 2020 roku DOW NFZ poinformuje Państwa o szczegółach dot. sposobu rozliczania w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 7 zarządzenia 32/2020/DSOZ (ze zm.) – zwane dalej „rozliczeniem 3%”.

W przedmiotowym zakresie należy mieć na uwadze szczególnie fakt, iż w przypadku zarządzenia nr 32/2020/DSOZ rozliczenie NIE NASTEPUJE na podstawie podpisanej z Funduszem umowy. Podstawą „rozliczenia 3%” jest spełnienie warunku opisanego w § 1, tj.:
"Świadczenia opieki zdrowotnej (...) wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowane są przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (...) podmiotom wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)".

Stosowny wykaz dot. województwa dolnośląskiego publikowany jest pod adresem:
https://www.nfz.gov.pl/dolnoslaski/wykaz-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-covid-19/

W Państwa przypadku („rozliczenia 3%”) wykaz nie wskazuje wprost podmiotów, lecz wskazuje podmioty wg typu umowy z NFZ („Wykaz – dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielenia świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii”).

Pomimo faktu, iż przedmiotowe rozliczenie nie będzie oparte o podpisaną z Funduszem umowę to do rozliczeń planowane jest wykorzystanie mechanizmu systemu NFZ tego samego co przy rozliczaniu umów „w rodzaju”, tj. zostanie wygenerowana dla Państwa struktura i definicja „umowy” o kodzie „19/1” z odpowiednimi zakresami świadczeń (kody techniczne CZS – zał. 1a do zarządzenia 32/2020 (ze zm.)) – wynikającymi już wprost z Państwa umów w rodzaju podpisanych z Funduszem. Oznacza to przykładowo, że jeśli mają Państwo popisaną z DOW NFZ umowę typu 02/1 (AOS) to „rozliczenie 3%” będzie w Państwa przypadku odbywało się poprzez „umowę” 19/1 w zakresie 19.0019.002.08 (kod techniczny CZS – zał. 1a do zarządzenia 32/2020/DSOZ wprowadzony zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ), analogicznie SZP poprzez 19.0019.003.08 itd.

Ze względu na mechanizm ustalania „3%”, który oparty jest o wartość rachunków za świadczenia – „rozliczenie 3%” będzie możliwe dopiero po złożeniu rachunków za świadczenie udzielane na podstawie umów „w rodzaju” podpisanych z Funduszem (za dany okres sprawozdawczy), rozpoczynając od rachunków za okres rozliczeniowy lipiec 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia nr 32/2020/DSOZ (załącznik wprowadzony zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ) z finansowania „rozliczeniem 3%” wyłączone będą (zgodnie z kolumną „uwagi” tego załącznika):
-  faktury na wzrosty wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, lekarzy, dentystów, ratowników;
-  faktury rozliczone na podstawie  tzw. 1/12  (§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 696));
-  faktury wystawione za leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętymi programami lekowymi, a także stosowane w chemioterapii oraz w ramach RDTL.

Fundusz zwraca się z prośba o zapoznanie się z wyżej wymienionymi zarządzeniami Prezesa NFZ oraz śledzenie kolejnych komunikatów, w których podamy Państwu szczegółowe instrukcje.

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF