logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości - załącznik 3b do umowy POZ

2018-08-22

   

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ/2018 stwierdził brak danych wymagający wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie. DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 6 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia NR 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania informacji w formie elektronicznej comiesięcznie, w formacie wymiany danych wymaganych przez Fundusz (odpowiednio: komunikat XML typu SWIAD „Komunikat szczegółowy NFZ świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych” lub typu ZBPOZ – „Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ”), w terminie do 10 dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczego.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania brakujących danych do dnia 29 sierpnia 2018r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

 

            Wykaz Świadczeniodawców został sporządzony na dzień 14.08.2018r.

 

Przypominamy ponadto, że zgodnie z § 14 umowy POZ, w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (071) 79 79 387, (071) 79 79 425, (071) 79 79 426, (071) 79 79 427, (071) 79 79 433.

 

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .

Pliki do pobrania
Wykaz Świadczeniodawców_Załącznik 3b - 30 kB