logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Wskaźnik WWBD w ramach umowy POZ dotyczący rozliczenia kwietnia 2016 roku

2016-04-21

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z zapisem Załącznika nr 1a do Zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z późn. zm. wyliczany jest przez Fundusz dla celów rozliczeń ze świadczeniodawcą wskaźnik WWBD zgodnie ze wzorem:

             

                                         n
                            Suma (lbi x lpi)
                             i=1
WWBD = ------------------ x 1000, gdzie:
                           Pśr
 

 

 

gdzie:

 

n         ilość pozycji w wykazie badań lekarza poz określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy

lbi      liczba danych badań wykonanych w analizowanym okresie (dwa kwartały poprzedzające o jeden kwartał okres, dla którego wskaźnik jest wyliczany)

lpi      liczba punktów dla danego badania określona przez Fundusz, zgodnie z przepisem § 10 ust. 7 pkt 1 lit. a zarządzenia

Pśr   średnia miesięczna liczba świadczeniobiorców zaliczonych do rozliczenia na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej w zakresie świadczeń lekarza poz u danego świadczeniodawcy w analizowanym okresie (dwa kwartały poprzedzające o jeden kwartał okres, dla którego wskaźnik jest wyliczany)

 

Świadczeniodawcy, u których wskaźnik wykonania badań diagnostycznych osiągnął wartość podaną w komunikacie Centrali NFZ z dnia 17-03-2016r. „Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za II półrocze 2015r. czyli  3000 punktów zostali zakwalifikowani do płatności stawką kapitacyjną, o której mowa w Lp. 1.1b załącznika nr 1 do ww. zarządzenia. Informacja o wskaźniku wykonania badań lekarza POZ (WWBD)  została udostępniona w Portalu świadczeniodawcy > Umowy na realizacje świadczeń > Przegląd danych o deklaracjach POZ.

W związku z powyższym informujemy, że świadczeniodawcy, u których stwierdzono warunki do zmiany stawki kapitacyjnej będą wzywani przez DOW NFZ w celu podpisania stosownego aneksu.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .