logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości za I i II kwartał 2015 r. w zakresie informacji dotyczącej badań diagnostycznych.

2015-08-19

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując ponownej analizy sprawozdawczości za I i II kwartał 2015 r. w zakresie informacji dotyczącej badań diagnostycznych w ramach umowy POZ/2015 stwierdził braki w przedmiotowym zakresie.

DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 6 ust. 2 do Zarządzenia NR 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. ( t.j. Zarządzenie  NR 32/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r.) Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania informacji w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych określonym komunikatem XML typu „ZBPOZ” i zgodnie z okodowaniem określonym przez Fundusz w Słowniku badań diagnostycznych lekarza poz (opublikowanym na stronie internetowej w formie komunikatu - http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/slowniki,6640.html ) w terminie do dnia 20 dnia następującego po upływie każdego kwartału roku kalendarzowego.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania brakujących danych, za I i II kwartał 2015r., ujętych w Słowniku w terminie do 21 sierpnia 2015r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

Zgodnie z § 13 umowy POZ/2014, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

 

Wykaz Świadczeniodawców został przygotowany na dzień 13 sierpnia 2015r.  

 

 

Telefon kontaktowy w przedmiotowej sprawie  71/79-79-387.

 

Filip Gorczyński
Kierownik Działu
Aplikacji i Baz Danych

  71/79-79-387.

Pliki do pobrania
Badania diagnostyczne za I i II kw. 2015 r. - 18 kB