logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Informacja przypominająca o niektórych obowiązkach świadczeniodawców w zakresie należytego wykonywania umowy

2015-08-17

   

            Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został określony w § 1 tejże umowy. Przedmiotem jest udzielanie przez świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, które to Fundusz jest zobowiązany finansować, natomiast świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach wskazanych w treści umowy.

Jednym z takich warunków (zasad) umownych, które świadczeniodawca przyjmuje jako swój obowiązek wobec strony umowy, jest określona organizacja udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy, gdzie szczególnie istotna jest treść § 2 umowy, powiązana z § 6 ogólnych warunków umów (zał. do Dz.U.2008.81.484), z której to wynika, że świadczenie zdrowotne jest przedmiotem umowy m.in., gdy udzielone jest zgodnie z harmonogramem pracy oraz przez osobę wymienione w załączniku nr 2 do umowy (z dokładnością do zakresu/wyróżnika). Ewentualne zmiany w tym zakresie świadczeniodawca zobowiązany jest zgłaszać z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności Portalu Świadczeniodawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym zmianę albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Bezpośrednim skutkiem niezgłaszania przedmiotowych zmian jest negatywny wynik weryfikacji świadczeń.

Ze strony Funduszu leży uzasadnione oczekiwanie wobec świadczeniodawcy, aby ten wykonywał umowę z należytą starannością, ponieważ Fundusz realizując swój obowiązek zapewnienia ubezpieczonym możliwości korzystania opieki zdrowotnej musi zapewnić też odpowiednią jakość tychże świadczeń, a na ten czynnik ma wpływ również odpowiednia organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zarówno niewywiązywanie się z obowiązku zgłaszania zmian w zakresie personelu/harmonogramów jak i udzielanie świadczeń przez personel niezgłoszony i/lub niezgodnie ze zgłoszonym harmonogramem, ze strony świadczeniodawcy, jest nienależytym wykonywaniem umowy.

Joanna Waluchowska
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  Dział Weryfikacji Rozliczeń