logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców i lekarzy w sprawie weryfikacji recept wystawianych osobom nieprawnionym

2017-11-15

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż dokonuje bieżącej oraz wstecznej weryfikacji danych przekazanych przez apteki w zakresie wystawienia przez lekarzy uprawnionych recept na rzecz osób, które figurowały w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych jako nieubezpieczone w dniu wystawienia recepty.

W tym celu występujemy do świadczeniodawców lub lekarzy o przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo pacjenta do świadczeń w dniu wystawienia recepty lub oświadczenia złożonego przez pacjenta.

Obowiązek posiadania przez Państwa stosownej dokumentacji, w przypadku braku potwierdzenia uprawnień za pośrednictwem systemu eWUŚ, wynika wprost z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938)

Brak odpowiedzi z Państwa strony, jak również przesłanie niekompletnych oświadczeń, będzie skutkowało wystawieniem wezwania do zapłaty.

Informujemy, że składane przez Państwa dokumenty są skrupulatnie weryfikowane. Wyłącznie prawidłowe i kompletne stają się podstawą do odstąpienia od dochodzenia roszczeń w stosunku do świadczeniodawców lub lekarzy wystawiających recepty na rzecz osób nieuprawnionych.

Przypominamy, iż oświadczenie składane przez pacjenta dla celów ustalenia uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych winno zawierać wszystkie dane, o których mowa w art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie, którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 9 ustawy o świadczeniach.

Świadczeniodawca albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt  4 ustawy o refundacji potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie, którego potwierdzono tożsamość.

Składane przez Państwa oświadczenia odnośnie problemów z dostępem do systemu eWUŚ, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, nie stanowią podstawy do zaniechania dochodzenia roszczeń przez NFZ.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  71 79 79 142