logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców realizujących Programy Lekowe - dotyczy SMPT - uruchomienie modułu INNE PROGRAMY LEKOWE

2017-07-06

   

Dnia 3 lipca 2017 r.  udostępniona została aktualizacja Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT) – INNE PROGRAMY LEKOWE. Dostępna funkcjonalność obejmuje programy lekowe, dla których nie powstał w ramach SMPT dedykowany rejestr. Dodatkowo nowa funkcja pozwala na zarejestrowania pacjenta w ramach programu oraz wprowadzenie dla niego ewidencji leku oraz zakończenie leczenia.
Obsługa jest analogiczna do obsługi programów w ramach poszczególnych rejestrów programów lekowych, obejmuje jednak uproszczony zakres.

Na dzień 3 lipca 2017 r. funkcja obsługuje następujące programy lekowe (skróty w menu):

 • Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (aktywna postać GPA lub MPA);
 • Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (anemia w MDS);
 • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (choroby neurologiczne);
 • Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (gruczolakorak trzustki);
 • Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (IPF);
 • Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (mielofibroza);
 • Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (neurogenna nadreaktywność wypieracza);
 • Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (PNO u dzieci);
 • Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy (połowiczy kurcz twarzy);
 • Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (rak podstawnokomórkowy skóry);
 • Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym (spastyczność w MDP);
 • Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) (stwardnienie guzowate);
 • Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych (zespoły autozapalne).

Funkcja jest dostępna z menu "PROGRAMY" po wybraniu opcji 'INNE PROGRAMY LEKOWE'.

Uzupełnianie danych pacjentów w SMPT, w module INNE PROGRAMY LEKOWE oraz dostępnego dla przedmiotowego modułu panelu lekowego jest obligatoryjne od dnia 1 lipca 2017 r.

Wyjątek stanowią programy: Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki oraz Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej, do których należy wprowadzić dane dotyczące podań/wydań leków dla pacjentów leczonych od momentu kontraktowania powyższych programów. Do ww. programów SMPT nie należy wprowadzać podań/wydań leków z tzw. okresu przejściowego.

Jednocześnie informuję, że zakończono modyfikację następujących modułów SMPT:

 • rak nerki, w zakresie umożliwienia uzupełniania rejestru o nową substancję czynną, temsyrolimus, w I linii leczenia;
 • SM, w zakresie umożliwienia uzupełniania rejestru o nowe leki: Tecfidera (fumaran dimetylu)  oraz Plegridy (peginterferon beta-1a).

Ponadto, zgodnie z treścią komunikatu DGL z dnia 2 czerwca br., przypominamy, że wprowadzanie danych w panelu lekowym, dla wskazanych w przedmiotowym komunikacie programów, należy rozpocząć od świadczeń zrealizowanych w czerwcu 2017 r., Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ nie wymaga od świadczeniodawców wprowadzania danych dotyczących podań/wydań leków sprzed 1 czerwca br.

Zgłoszenia problemów związanych z SMPT przez świadczeniodawcę należy kierować na adres mailowy smpt@nfz.gov.pl (np. prośby o umożliwienia wpisania zaległych danych, odblokowania programu, umożliwienie wprowadzenia dłuższej terapii itp.). Przedmiotowy mail powinien zawierać następujące informacje, niezbędne do realizacji zlecenia:
1) Opis problemu;
2) Imię i nazwisko osoby wnioskującej;
2) Login w aplikacji osoby wnioskującej;
3) Telefon kontaktowy osoby wnioskującej;
4) Kod świadczeniodawcy i pełne dane teleadresowe;
5) Numer programu w SMPT;
6) Nazwę programu lekowego.

Przekazywanie powyższych danych przez świadczeniodawców przyspieszy możliwość uzupełnienia danych w SMPT do czasu rozwiązania problemu przez dostawcę. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zabronione jest przetwarzanie danych osobowych zawierających PESEL - należy posługiwać się numerem programu w SMPT.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  źródło - Departament Gospodarki Lekami

Pliki do pobrania
INSTRUKCJA - 889 kB