Strona dla Ubezpieczonych, Pacjentów (shift+4) Strona dla Świadczeniodawców (shift+5) Strona dla Farmaceutów, Lekarzy (shift+6)
wydrukuj    
Prawidłowe wystawienie recepty
z dnia 2013-05-13

 

   

  
Wystawianie i realizacja recept lekarskich

 

Sposób wystawiania i realizacji recept lekarskich powinien być zgodny z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.50.260 z późn.zm.). Na mocy tego rozporządzenia każda recepta  przypisana jest do konkretnego lekarza i świadczeniodawcy.
 
Dane do wystawienia recepty

 

Wystawienie recepty polega na czytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu oraz złożeniu na awersie recepty własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej receptę.

 

Dane niezbędne do wystawienia recepty, jeżeli co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obejmują:

1. dane dotyczące osoby uprawnionej, o której mowa w art.2 pkt 14 lit.b i c ustawy o refundacji albo świadczeniodawcy, o którym mowa w art.5 pkt 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, u którego wykonuje zawód lekarz, lekarz dentysta, felczer albo starszy felczer obejmują:
• nazwę albo firmę wynikającą z umowy z NFZ;
• adres miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej;
• numer telefonu;
• identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli dotyczy.


W przypadku, gdy recepta jest wystawiona przez osobę uprawnioną, o której mowa w art.2 pkt 14 lit.c  ustawy o refundacji dane osoby uprawnionej obejmują:
• imię i nazwisko;
• adres miejsca zamieszkania;
• numer telefonu;
• dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (dla województwa dolnośląskiego nr umowy rozpoczyna się od cyfr "9801").
2. dane dotyczące pacjenta:
a) imię i nazwisko,
b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano):
– miejsca zamieszkania,
– miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy,
– miejsca zamieszkania osoby uprawionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art.54 ust.1 ustawy, albo siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku osoby bezdomnej;
c) wiek - w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie numeru PESEL znajdującego się na recepcie,
d) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy,

e) numer poświadczenia, a w razie braku tego poświadczenia - numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną;
f) numer PESEL, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru - numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego wraz z odpowiednią adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż pacjent i podpisem osoby uprawnionej,
g) numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość - w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka - numer Karty Polaka;
3. identyfikator płatnika:
a) identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta albo miejsca pełnienia służby wojskowej, a w przypadku osoby bezdomnej - miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby świadczeniodawcy b) znak "X" - w przypadku pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub pacjentów niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej
c) symbol instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
4. dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych,
5. datę wystawienia recepty,
6. datę realizacji recepty "od dnia", a jeżeli nie dotyczy - znak "X",
7. dane dotyczące osoby uprawnionej do wystawiania recept:
 a) imię i nazwisko,
 b) numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.

Dane dotyczące pkt 1 i 7 są nanoszone w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty.

8. Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują:
a) nazwę leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy, wyrób medyczny;
b) postać, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
c) dawkę, jeżeli występuje w więcej niż jednej dawce;
d) ilość leku, środka spożywczego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego skład;

e) sposób dawkowania;
f) odpłatność określoną w sposób następujący:

• B lub równoważne - dla leku, ś.s.s.p.ż., wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie,
• R lub równoważne - dla leku, ś.s.s.p.ż., wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową,
• 30% - dla leku, ś.s.s.p.ż., wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania,
• 50% - dla leku, ś.s.s.p.ż., wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu finansowania,
• 100% - dla leku, ś.s.s.p.ż., wyrobu medycznego wydawanego poza zakresem refundacji.

 

albo w sposób określony poniżej:

•  nie wpisując odpłatności, jeśli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego  (ś.s.s.p.ż.) występuje w wykazie refundowanych leków, ś.s.s.p.ż., wyrobów medycznych w jednej odpłatności lub w przypadku przepisywania leku, ś.s.s.p.ż., wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z ww. wykazu;

•   wpisując symbol P, w przypadku przepisywania leku, ś.s.s.p.ż., wyrobu medycznego za najniższą odpłatnością wynikającą z ww. wykazu, (jeśli w wykazie jest kilka odpłatności);

•   wpisując symbol X, jeśli lek, ś.s.s.p.ż., wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji;

•   wpisując odpłatność określoną w wykazie, w przypadkach innych niż powyższe;

 

 

Oznaczenia powyższe nie są wymagane w przypadku:

• recept wystawianych dla pacjentów z uprawnieniami IB,

• dla leków i ś.s.s.p.ż. sprowadzanych z zagranicy (tzw. import docelowy).

 

Na recepcie można dodatkowo zamieścić:
• polecenie pilnej realizacji przez zamieszczenie adnotacji "Cito" lub innej równoważnej;
• zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego przez zamieszczenie adnotacji "nie zamieniać" lub "NZ", przy pozycji, której dotyczy.

 

 

Termin realizacji recept:

• Nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia w przypadku recepty na antybiotyki  w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego.

• Nie może przekroczyć 14 dni od daty wystawienia w przypadku recept na środki odurzające (grupy I N i II P).
• Nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia w przypadku realizacji recepty na preparaty immunologiczne dla indywidualnego pacjenta.
• Nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia w przypadku realizacji recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
• Nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia (ewentualnie od naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”) dla pozostałych recept. 

 

Kategorie uprawnień dodatkowych :


IB (art. 46 ustawy o świadczeniach)

– Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Leki recepturowe wydawane są za odpłatnością ryczałtową.
IW (art. 45 ustawy o świadczeniach)

– inwalidom wojskowym przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenie w leki objęte wykazem w zakresie kategorii dostępności refundacyjnej: dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń.
ZK (art. 43 ustawy o świadczeniach)

– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu otrzymują bezpłatnie, do wysokości limitu finansowania, leki objęte wykazem w zakresie kategorii dostępności refundacyjnej: dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz leki zgodnie z osobnym wykazem Ministra Zdrowia dla tych pacjentów.
PO (art. 44 ustawy o świadczeniach)

– osobom wykonującym powszechny obowiązek obrony - przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenie w leki objęte wykazem w zakresie kategorii dostępności refundacyjnej: dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, oraz leki recepturowe;

uprawnionym żołnierzom lub pracownikom - przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenie w leki objęte wykazem w zakresie kategorii dostępności refundacyjnej: dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, oraz leki recepturowe; a w przypadku przekroczenia wysokości limitu finansowania przysługuje prawo do finansowania kwotą wykraczającą poza ten limit, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju.

weteranom poszkodowanym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem,na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju.

AZ – uprawnieni pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest otrzymują bezpłatnie leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście wyszczególnione w osobnym wykazie.
CN – nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu otrzymują leki i wyroby medyczne związane z ciążą, porodem i połogiem na takich samych zasadach jak inni ubezpieczeni.
DN – osoby nieubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia. Mają one prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jak inni ubezpieczeni.

IN – osoby nieubezpieczone, posiadające prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów.

BW – świadczeniobiorcy posiadający prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. 

 

 

 

 

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

Dołączone pliki: